БЛУБЕРИ ХИЛ
BLUEBERRY HILL

реж: Александър Морфов
пр: Владо Даверов, Димитър Гочев
сц: Александър Морфов
оп: Димитър Гочев

България, 2001, 108 мин, цветен
dir: Alexander Morfov
pr: Vlado Daverov, Dimitar Gotchev
sc: Alexander Morfov
ph: Dimitar Gotchev

Bulgaria, 2001, 108 min., color
В ролите: Самуел Финци, Руси Чанев, Рени Врангова, Кръстьо Лафазанов, Васил Василев-Зуека, Станислава Армутлиева, Теодор Елмазов, Златина Тодева, Пламен Пеев, Валентин Танев, Александър Морфов, Христо Гърбов, Николай Урумов Cast: Samuel Fintzi, Russi Chanev, Reni Vrangova, Krustyo Lafazanov, Vassil 'Zueka' Vassilev, Stanislava Armutlieva, Teodor Elmazov, Zlatina Todeva, Plamen Peev, Valentin Tanev, Alexander Morfov, Hristo Garbov, Nikolay Urumov

31 декември 1999 г. Преуспяващ артист от Германия пътува със самолет за Истанбул да посрещне Новата година с приятели.
Той попада в София и поради лоши метеорологични условия не може да продължи със самолет. Тъй като няма друга възможност, се качва на влака за Истанбул. По време на пътуването пада от влака. В безсъзнание се събужда в странна кръчма, построена на железопътни релси, през която минава влак. Посетителите го свестяват. В кръчмата има странно момиче, което е дъщеря на кръчмаря. Заедно с него отива до селото да търси телефон…
По същото време един от пътуващите - "Любопитния" влиза в купето на Чужденеца, рови в куфарите, намира алкохол, пие, облича дрехите на Чужденеца и се идентифицира изцяло с него.
Кондукторите не откриват разликата.
В селото Чужденеца попада на сватба. Там Кмета жени сина си.
Калина - дъщерята на кмета, говори английски и завежда Чужденеца до кметството, където има телефон. През това време, вследствие на алкохола и еуфорията от празненството, се събужда старата вражда между двата рода. Тримата братя Гургури опустошават селото.
Чужденеца бяга в планината и преспива в пещера.
На сутринта музикантите от оркестъра го откриват и качват на камиона. Катастрофират.

Минало е време. Полицаи откриват до релсите Любопитния, обезобразен при падането от влака. В дрехите му намират документи. Съобщават, че чужденецът е мъртъв.
След катастрофата момичето завежда Чужденеца в малка каменна къща до езеро. Там живее Хубавата жена от влака. Остава при нея.
На следващата сутрин Чужденеца се събужда сам. Няма е красивата жена. Напуска заедно със странното момиче къщата. Стар камион ги прибира от пътя. Пристигат в кръчмата с огромните порти и релсов път по средата. Кръчмарят разказва своята история и съдбите на посетителите в кръчмата. Чува се свирка на влак. Неделя е. Влакът пристига няколко минути по-рано. Кръчмата става на трески. Влакът я помита заедно с хората в нея пред очите на Чужденеца. Той хваща първия възможен влак.
На перона го изпращат всички. Било е сън.
Той хуква по коридора на влака, отваря външната врата и скача…

   

It is December 31th, 1999, and a successful artist from Germany is traveling by airplane to Istanbul to ring in the New Year with his friends.
He lands in Sofia and due to bad meteorological conditions cannot continue on by plane. Since there are no other options, he boards the train for Istanbul.
During the trip he falls out of the train. He finds himself unconscious in a strange sort of tavern, built on the railroad tracks, through which a train is passing. The patrons revive him. In the tavern there is a strange girl, the daughter of the innkeeper. She goes with him into the village to look for a telephone…
At the same time, one of the passengers - the "Nosy One" - enters the Foreigner's compartment, finds some liquor, drinks it, dresses in the Foreigner's clothes and totally takes on his identity.
The conductors don't notice the difference.
In the village the foreigner comes upon a village wedding. The Mayor is marrying off his son.
Kalina, the mayor's daughter, speaks English, and she leads the foreigner to the town hall, where there is a telephone. Meanwhile, thanks to alcohol and the euphoria of the celebration, the ancient rivalry between two clans is reawakened. The three Gurguri brothers lay waste to the village.
The foreigner runs into the mountains and falls asleep in a cave.
In the morning the orchestra musicians find him and load him onto their truck. They crash.

Time has passed. The police find the Nosey One on the railroad tracks, disfigured from falling out of the train. They find documents in his pockets. They announce that the foreigner is dead.
After the crash the girl takes the Foreigner to a small stone house by a lake. The Beautiful Woman from the train lives there. He stays with her.
The next morning the foreigner wakes up alone. The beautiful woman isn't there. He leaves the house with the strange girl. An old truck picks them up off the road. They arrive at the tavern with the huge doors and the railroad tracks through the middle of it. The innkeeper tells his story and the fates of the visitors to the tavern. A train whistle blows. It's Sunday. The train arrives a few minutes early. The tavern is all trembling. The train demolishes it, along with the people in it, before the Foreigner's eyes. He catches the first possible train.
Everyone is on the platform seeing him off. It was a dream.
He runs down the corridor in the train, opens the door to the outside and jumps…Продукция: Българска Национална Телевизия/FX Camera

Световен разпространител: БНТ, Отдел маркетинг и реклама, София 1000, ул. "Сан Стефано" 29,
тел/факс: 359-2-946-12-10
   

Production: Bulgarian National Television/FX Camera

International distribution: Bulgarian National Television, Sales and Marketing Dept., San Stefano St., Sofia 1000,
Phone/Fax: 359-2-946-12-10


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF