ВЕРСЕНЖЕТОРИКС
VERCINGETORIX

реж: Жак Дорфман
сц: Роспо Полънбърг, Норман Спинрад и Жак Дорфман, по сюжет на Ан дьо Леселюк и Жак Дорфман
оп: Стефан Иванов
муз: Пиер Шарве

Франция - Канада, 2001, 120 мин, цветен
dir: Jacques Dorfmann
sc: Rospo Pallenberg, Norman Spinrad and Jacques Dorfmann, based on a story by Anne de Leseleuc and Jacques Dorfmann
ph: Stefan Ivanov
m: Pierre Charvet

France-Canada, 2001, 120 min, color
В ролите: Кристоф Ламбер, Клаус Мария Брандауер, Макс фон Сюдов, Инес Састре, Бернар-Пиер Донадийо, Мария Каварджикова Cast: Christophe Lambert, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Ines Sastre, Bernard-Pierre Donnadieu, Maria Kavardjikova

През I век пр.н.е. римските войски превземат Галия и грабят безмилостно галския народ, който Цезар иска да зароби. Отказвайки да им се подчини, Селтил - вожд на арверните, е убит и изгорен публично пред очите на сина си, младия Версенжеторикс. Обучен от друидите и посветен в бойното изкуство, той иска да се върне в Герговия и да възстанови наследството от баща си. Измамен от Цезар, скандализиран от страхливостта и мошеничеството на галските вождове, той решава да се бори за свободата на Галия…

След Жана д'Арк дойде ред на Версенжеторикс. Сега на мода са легендарните герои със силна национална принадлежност, независимо дали са предопределени за будители или за защитници. "От десет години се стремя към тази история, но ми беше необходим начален тласък, за да се впусна в приключението - обяснява Жак Дорфман. - Също като Версенжеторикс аз исках да открия необходимите средства, за да стигна до върха на мечтите и убежденията си." Версенжеторикс е резултат от съблазнителна идея, амбициозен проект и дръзко предизвикателство. Филмът е изпълнен със зрелищни и вълнуващи сцени, но най-интересни са пропитите с горчивина моменти след победата. Още повече, че Кристоф Ламбер е най-истински и вълнуващ като тъжен герой и наранен мъж.

Жан-Пиер Лавоаня, Стюдио

   

During the 1st century AD Roman forces captured Gaul and mercilessly pillaged the Gallic people, whom Caesar wished to enslave. For his refusal to submit to Rome, Celtill, chief of the Arvernes, is publicly burned to death, before the eyes of his son, the young Vercingetorix. Trained by the Druids and versed in the arts of the warrior, he desires to return to Georgovy and restore the legacy of his father. Deceived by Caesar, scandalized by the cowardice and trickery of the Gallic chiefs, he decides to fight for the freedom of Gaul…

"After Joan of Arc it was the turn of Vercingetorix. Legendary heroes with strong national identity are popular now, regardless of whether they are categorized as revolutionaries or defenders. 'I had been striving to do this story for ten years, but I needed an initial push to get myself to embark upon the adventure,' explains Jacques Dorfmann. 'Just like Vercingetorix, I wanted to find the necessary means to realize the peak of my dreams and my convictions.' Vercingetorix is the result of a tempting idea, an ambitious project and a daring challenge. The film is filled with spectacular and exciting scenes, but the most interesting moments are those imbued with bitterness after the victory. Even more so, as Christopher Lambert is at his most genuine and moving as a sad hero and wounded man.

Jean-Pierre Lavoigna, StudioПродукция: Айфел Продс., 4, rue Tesson, 75010 Paris,
Tel: 33 1 42 06 46 44,
Fax: 33 1 42 06 36 65;
съвместно с М6 Интераксионс/ТФ1 Интл./Трансфилм

Световен разпространител: ТФ1 Интл., 125 rue Jean-Jacques Rousseau, 92138 Issy les Moulineaux, France,
tel. 33-01-41-41-15-04,
fax 33-01-41-41-31-44

Разпространител за България: Дъга Арт Филм, София 1301, ул. "Княз Борис I" 141, ет. 2,
тел. 359-2-981-47-95,
факс 359-2-980-88-42
   

Production: Eiffel Prods., 4, rue Tesson, 75010 Paris,
Tel: 33 1 42 06 46 44,
Fax: 33 1 42 06 36 65;
in association with M6 Interactions/TF1 Intl./Transfilm

International distribution: TF1 Intl., 125 rue Jean-Jacques Rousseau, 92138 Issy les Moulineaux, France,
tel. 33-01-41-41-15-04,
fax 33-01-41-41-31-44

BG distribution: Duga Art Film, Sofia 1301, 141 Kniaz Boris I Str., 2nd fl.,
tel. 359-2-981-47-95,
fax 359-2-980-88-42


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF