ВИДЕО-АРТ ПРОГРАМА
22-24 март 2001
Евро-български културен център
PRESENTATION OF VIDEO-ART
22-24 March 2001
Euro-Bulgarian Cultural Centre

Програмата включва
In the programme

Het beademen van de beeldbuis - Marinus Boezem
NL , 1971, 2'30"

De Tuin - Geesin & Rots
NL, 1999, 11'

Heading South - Lin de Mol
NL, 2000, 5'20"

Video Violence - Peter Bogers
NL, 1998, 11'

MX - Barbara Visser
NL, 1994, 2'10"

Solitario - Carlos Amorales
Mexico/NL, 1998, 15'

Sketch for Angels - Pia Wengins
NL, 2000, 2'30"

Moiree - Livinus & Jeep van de Bundt,
NL, 1970, 11'

Mobile V - Remi
NL, 2000, 3'

Voice Windows - Steina Vasulka
Iceland/USA, 1986, 9'

Poem # 10 - eddie d
NL, 1999, 1'50"

Cold Pieces - Seoungho Cho
Korea/USA, 1999, 11'20"

The Recording Messenger - Mark Bain
USA/NL, 1997, 1'50"

She did see... - Pieter-Paul Mortier
1999, 18'

… - Dessislava Karushkova
Bulgaria/NL, 2001, 3 X 4"

Songs for Lines - excerpt - Laurie Anderson
USA, 1977, 9'

Violin Power - The Vasulka's
USA, 1978, 10'40"

Vijftig Uit Twee - Livinus van de Bundt
NL, 1978, 7'30"

Route - Rene Beekman & Bruce Gremo
NL /USA, 2000, 32'12"

Участници:
Боряна Драгоева, Борис Мисирков, Даниела Костова, Георги Богданов, Иван Николов, Лъчезар Бояджиев, Калин Серапионов, Хубен Черкелов, Косьо Минчев, Красимир Терзиев, Михаил Димов, Расим Кръстев, Свилен Стефанов и Олег Мавромати, Зорница-София Попганчева

През историята на своето съществуване видео-артът често търси измеренията на своите взаимодействия с други жанрове - телевизия, кино и музика.
Подбраните едноканални видеотворби в програмата изследват тези взаимоотношения, както и случаите, когато звук и образ се преплитат, за да възникне трета тема. Някои от творбите коментират кино, телевизионните и музикалните индустрии. Програмата съдържа както нови, така и класически филми, третиращи темата. Чуждестранната програма е селектирана от колекцията на център Монтевидео (Амстердам), а българските творби са подбрани от Центъра за медийни изкуства Интерспейс.
Прожекциите, кратките представяния от гостуващи холандски художници и българските им колеги, както и дискусиите ще открият възможности за междукултурен диалог на визии, перспективи, творчески намерения.

    Participants:
Boriana Dragoeva; Boris Missirkov, Daniela Kostova; Georgi Bogdanov, Ivan Nikolov, Luchezar Boiadjiev; Kalin Serapionov; Houben Cherkelov; Kosio Minchev; Krassimir Terziev; Michael Dimov; Rassim Khrustev; Svilen Stefanov & Oleg Mavromati; Zornitca-Sofia Popgancheva.

Throughout its history, much of video-art has dealt with its relationships with other artforms, including with television, film and music.
The single-channel videos selected for these presentations explore these relationships, as well as how the interaction of image and sound is dealt with as a third topic, or comment on the film/television and music industries. The programme contains both new and older classical works that have been defining in their treatment of the subject matter. The Dutch programme has been selected from the collection of Montevideo (Amsterdam). The Bulgarian videos were selected by Media Art Centre Interspace (Sofia).
The screenings, the brief presentations by guest artists from the Netherlands and Bulgaria, and the discussions will provide a multi-cultural dialogue of visions, perspectives, creative ideas.


Тази програма е представена от сдружение Булеварт
Партньори - Център за медийни изкуства Интерспейс, София Филм Фест, Евро-български културен център
   
This programme is presented by the Bulevart Association.
Partners - Media Art Center Interspace, Sofia Film Festival, Euro-Bulgarian Cultural Centre

С любезното съдействие на Холандско посолство и Фондация "Мондриан".
   
Sponsored by Embassy of the Kingdom of the Netherlands and Foundation Mondriaan


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF