ЧЕРНА КОТКА, БЯЛ КОТАРАК
BLACK CAT, WHITE CAT
CRNA MACKA, BELI MACOR

реж: Емир Кустурица
сц: Гордан Михич и Емир Кустурица
оп: Тиери Арбогаст и Мишел Аматийо
муз: Д. Неле Караилич, Ваислав Аралица и Деджо Спаравало

Франция - Германия - Югославия, 1998, 129 мин, цветен
dir: Emir Kusturica
sc: Gordan Mihic and Emir Kusturica
ph: Thierry Arbogast and Michel Amathieu
m: D. Nele Karajilic, Vajislav Aralica and Dejo Sparavalo

France - Germany - Yugoslavia, 1998, 129 min, color
В ролите: Байрам Северджан, Флориян Айдини, Салия Ибраимова, Бранка Катич, Сърджан Тодорович, Мики Манойлович, Стоян Сотиров

Награди: Венеция '98 - "Сребърен лъв" за режисура

Cast: Bajram Severdzan, Florijan Ajdini, Salija Ibraimova, Branka Katic, Srdjan Todorovic, Miki Manojlovic, Stojan Sotirov

Awards: Venice '98 - "Silver Lion" for direction


Тази югославска сага за двама цигански патриарси и техните непокорни семейства е заснета в стила на Фелини, но като кичозна комедия. Грубоватите шеги са гротескни и жестоки, а най-хубавото в тях е, че са невероятно смешни. Мак Сенет би се гордял със сложната хореография на гега, който завършва с това, че циганският търговец на оръжие Дадан буквално пада в лайната. Парадирайки с обичайното за Кустурица пренебрегване на конвенционалното повествование, тази импровизирана и несвързана история е лишена от смисъл, но в нея има достатъчно топлота и хумор, които да смекчат крайностите й.

Джефри Макнаб, Тайм Аут Филм Гайд

   

This Yugoslavian saga about two gypsy patriarchs and their unruly families is staged in the Felline vein, but as a kitsch comedy. The slapstick is grotesque, cruel, and at its best, riotously funny. Mack Sennett would have been proud of the intricately choreographed sight gag which ends up with the gun-toting gypsy warlord Dadan literally in the shit. Flaunting Kusturica's usual disregard for conventional narrative, this is storytelling on the hoof, rambling, self-indulgent, but with enough warmth and humour to overcome its own excesses.

Geoffrey Macnab, Time Out Film GuideПродукция: Комуна Филм (Белград), Cakorska 2, 11000 Belgrade,
Tel: 381 11 367 24 24,
Tel/Fax: 381 11 367 25 25;
съвместно със Сиби 2000 (Париж)/Пандора Филм (Франкфурт)

Световен разпространител: Голдуин Филмс, 10 Stephen Mews, London W1P 1PP,
Tel: 44 20 7333 8877,
Fax: 44 20 7333 8878

Разпространител за България: Меценат ООД, ул. "Сан Стефано" 18,
тел/факс 359-2-44-06-05

   

Production: Komuna Film (Belgrade), Cakorska 2, 11000 Belgrade,
Tel: 381 11 367 24 24,
Tel/Fax: 381 11 367 25 25;
in association with Ciby 2000 (Paris)/Pandora Film (Frankfurt)

International distribution: Goldwin Films, 10 Stephen Mews, London W1P 1PP,
Tel: 44 20 7333 8877,
Fax: 44 20 7333 8878

BG distribution: Mezenat Ltd., 18, San Stefano Str.,
tel/fax 359-2-44-06-05


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF