ЖИВОТЪТ Е ПРЕКРАСЕН, НАЛИ
LIFE IS LOVELY, ISN'T IT

реж: Светльо Драганов
пр: Светльо Драганов
сц: Светльо Драганов
оп: Пламен Бакърджиев, Светльо Драганов

България, 2001, 74 мин, цветен, документален
dir: Svetlio Draganov
p: Svetlio Draganov
sc: Svetlio Draganov
ph: Plamen Bakardjiev, Svetlio Draganov

Bulgaria, 2001, 74 min, color, documentary
С участието на: Александър Иванчев Starring: Alexander Ivanchev

Животът е прекрасен, нали? разказва историята на млад човек, който е преживял ужасно детство и независимо от психологическите травми, които е понесъл, полага огромни усилия, и то съвсем нелишени от успех, да намери своето достойно място в обществото. Става въпрос за 22-годишния Александър Иванчев, едно от седемте деца на майка си Юлия, който до 14 години не е ходил на училише, защото е трябвало да се грижи за трите си по-малки братчета. Получил образование в дом за сираци, той открива своето призвание във фризьорската професия и още в дома за изоставени деца започва да се занимава с нея. На екрана се представя ретроспективно животът на Александър на фона на подготовката и явяването му на поредния международен конкурс по фризьорство, провеждащ се в София.

Филмът не е нито сълзливо-сантиментален, нито високомерно-ироничен; той представя една изключителна съдба като съвсем нормален житейски случай и провокира солидарност и съпричастие с хората, които по стечение на обстоятелствата са лишени от най-елементарни предпоставки за успех в живота, но не са загубили нито достойнството си, нито куража да се борят за своята личностна реализация.

Александър Донев

   

Life is Lovely, Isn't It? tells the story of a young man who has survived a terrible childhood who, despite the psychological traumas he has endured, puts huge efforts, and not entirely without success, into finding his rightful place in society. He is 22-year old Alexander Ivanchev, one of his mother Julia's seven children, who up to the age of 14 has never gone to school, because he had to take care of his three younger siblings. Educated in an orphanage, he finds his fulfillment in the profession of hairdresser and begins to practice it even in the home for abandoned children. Alexander's life is presented on the screen in retrospect, against the background of his preparations for and participation in the annual international hairdressing contest held in Sofia.

The film is neither tearfully sentimental nor arrogantly ironic; it presents an exceptional fate as a totally normal life event and provokes solidarity and participation with people who, due to the coincidence of circumstances have been deprived of the most elementary prerequisites for success in life, but who have lost neither their dignity nor the courage to struggle with their own personal realization.

Alexander DonevПродукция: Cineaste Maudit Production

Световeн разпространител: Cineaste Maudit Production, София 1000, Бул. "Вардар", бл. 22 А, вх. Д,
тел. (359 88) 37-08-39,
факс: (359 2) 91-66-27-14
   

Production: Production: Cineaste Maudit Production

International distribution: Cineaste Maudit Production, Sofia 1000, Vardar Blvd., bl. 22 А, e. D,
tel. 359-88-37-08-39,
fax 359-2- 91-66-27-14


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF