АНДРЕЙ РУБЛЬОВ
ANDREI RUBLEV (ST. ANDREI'S PASSION)
АНДРЕЙ РУБЛЕВ (СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ)

реж: Андрей Тарковски
сц: Андрей Михалков-Кончаловски и Андрей Тарковски
оп: Вадим Юсов
муз: Вячеслав Овчинников

СССР, 1966, 185 мин, черно-бял и цветен
dir: Andrei Tarkovsky
sc: Andrei Mikhalkov-Konchalovsky and Andrei Tarkovsky
ph: Vadim Yusov
m: Vyacheslav Ovchinnikov

USSR, 1966, 185 min, black & white and color
В ролите: Анатолий Солоницин, Иван Лапиков, Николай Гринко,
Николай Сергеев, Ирина Тарковская, Николай Бурляев, Юрий Никулин, Ролан Биков

Награди: Кан '69 - Наградата на ФИПРЕССИ
Cast: Anatoli Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolai Grinko, Nikolai Sergeyev, Irina Tarkovskaya, Nikolai Burlyayev, Yuri Nikulin, Rolan Bykov

Awards: Cannes '69 - FIPRESCI Award

Епическата творба на Тарковски е била заснета при много трудни условия и в доста дълъг период от време. На режисьора и неговия съавтор Андрей Кончаловски са им били нужни близо две години само за да завършат сценария. Освен това продължителната дискусия, наложена от партийните власти, довела до някои промени и добавки. В крайна сметка филмът бил разделен на седем дълги части, отразяващи епизоди от живота на иконописеца Андрей Рубльов между 1400 и 1423 г. В окончателната си версия обаче филмът определено не е биографична творба в буквалния смисъл на думата, нито пък правдива картина от руската история в началото на XV век. Той по-скоро се ръководи от усилието да изобрази някои източници, оказали влияние върху манталитета на руския народ, и да открие паралели с нашето съвремие. Чудесно замислените сцени, достигащи своя връх в "избирането на камбаната", и артистичната операторска работа на Вадим Юсов (която има интересни прилики в много отношения с "Маркета Лазарова" (1967) на Франтишек Влачил), превръщат Андрей Рубльов в един от истинските шедьоври в историята на киното.

   

Tarkovsky's epic creation was produced under difficult conditions over a long period of time. The director and his co-author Andrei Konchalovsky took nearly two years to finish the script alone. In addition, an extensive discussion brought on by party authorities led to several changes and additions. In the end, the film was divided into seven long sequences depicting episodes which occurred in the life of icon painter Andrei Rublev between 1400 and 1423. In its final version, however, the film is decidedly not a biographical work in the normal sense of the word, and neither is it a true picture of Russian history at the beginning of the 15th century. It was, rather, guided by the effort to portray certain sources influencing the mentality of the Russian people and to find parallels with the present day. The wonderfully contrived sequences building up to the "casting of the bell" and the artistically engaging camera work of Vadim Yusov, having interesting similarities in many ways to Frantisek Vlacil's Marketa Lazarova (1967), make Andrei Rublev one of the true gems of motion picture history.Продукция: Мосфилм

Копие: ААВЦ
   

Production: Mosfilm

Print: Army Studio


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF