ИВАНОВО ДЕТСТВО
IVAN'S CHILDHOOD
ИВАНОВО ДЕТСТВО

реж: Андрей Тарковски
сц: Владимир Богомолов и Михаил Папава, по разказа "Иван" от Владимир Богомолов
оп: Вадим Юсов
муз: Вячеслав Овчинников

СССР, 1962, 96 мин, черно-бял
dir: Andrei Tarkovsky
sc: Vladimir Bogomolov and Mikhail Papava, based on the short story "Ivan" by Vladimir Bogomolov
ph: Vadim Yusov
m: Vyacheslav Ovchinnikov

USSR, 1962, 96 min, black & white
В ролите: Коля Бурляев, Валентин Зубков, Евгений Жариков, Валентина Малявина, Степан Крилов, Николай Гринко, Ирина Тарковская, Андрей Кончаловски

Награди: Венеция '62 - "Златен лъв" (поделен)
Cast: Kolya Burlyayev, Valentin Zubkov, Yevgeni Zharikov, Valentina Malyavina, Stepan Krylov, Nikolai Grinko, Irina Tarkovskaya, Andrei Konchalovsky

Awards: Venice '62 - Golden Lion (tied)

Дебютът на Тарковски е в много отношения традиционен руски филм от своята епоха. Много от по-късните изображения и теми на Тарковски могат точно да се видят във филма: Иван бавно гази в притихналата вода, типичните призрачни горски пейзажи, поезията на забранените зони и борбата на живот и смърт, разиграна на забавен каданс. Но бляскавата черно-бяла визия притежава ярко, брилянтно качество, коeто Тарковски по-късно пренебрегва. Аурата на святост около Иван изразява не религиозна превзетост или патриотично митологизиране, а благоговение пред тайните на детството.

Тони Рейнс, Тайм Аут Филм Гайд

   

Tarkovsky's first feature is in many ways an orthodox Russian film of its period. Many of Tarkovsky's later images and themes are already present and correct: Ivan silently wading through still water, eerily immanent forestscapes, the poetry of forbidden zones, and life-and-death struggles played out in slow motion. But the glittering black-and-white camerawork has a florid, bravura quality, which Tarkovsky later rejected. The aura of holiness around Ivan registers neither as religious bombast nor as patriotic myth-making, but rather as an awed respect for childhood mysteries.

Tony Rayns, Time Out Film GuideПродукция: Мосфилм

Копие: БНФ
   

Production: Mosfilm

Print: BNFA


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF