ЖАН-ЛЮК ГОДАР - АВТОПОРТРЕТ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
JLG/JLG - SELF-PORTRAIT IN DECEMBER
JLG/JLG - AUTOPORTRAIT DE DECEMBRE

реж: Жан-Люк Годар
сц: Жан-Люк Годар
оп: Ив Пуликен и Кристиан Жакено

Франция-Швейцария, 1994, 60 мин, цветен
dir: Jean-Luc Godard
sc: Jean-Luc Godard
ph: Yves Pouliquen and Christian Jacquenod

France-Switzerland, 1994, 60 min, color
В ролите: Жьоневиев Паские, Дени Жадо, Брижит Бастиен, Елизабет Каза, Андре Лабарт Cast: Genevieve Pasquier, Denis Jadot, Brigitte Bastien, Elizabeth Kaza, Andre Labarthe

Филм-автопортрет на Жан-Люк Годар - хумористичен и меланхоличен размисъл за състоянието на киното и света. Това не е автобиография - Годар не разказва историята на живота си, а използва филма, за да се представи така, както художник би се представил с автопортрет. Вместо да прави ретроспектива на кариерата си, Годар се позовава на ранните си филми чрез образите на Жан-Люк Годар. Както и в много от по-късните му филми, диалогът и гласът зад кадър са цитати от произведения на литературата, науката и философията, без да се посочват авторите. Годар изрязва и навързва тези цитати в последователност, говорейки за изкуство, филми, политика. Жан-Люк Годар е заснет във и около къщата на Годар в Лозана, на границата между Франция и Швейцария. Езерото и горите през зимата, толкова познати на почитателите на Годар от 90-те години, са прекрасен декор за епизодите на филма.

С проницателността на палач на разума Годар владее изкуството да създаде у зрителя желание да разсъждава. Или да мисли. Съществуват правило и изключения, съществуват културата, която е част от правилото, и изкуството, което е изключение. И част от правилото е да желаеш смъртта на изключението. Този режисьорски автопортрет не е благосклонен, нито нарцистичен. Той е разсъдъчен. Киното на Годар е кино-език от вид, който вече не се прави. И заради самото кино би било добре Годар да продължи да снима.

Франсоаз Оде, Позитиф

   

Jean-Luc Godard's self-portrait film is a humorous and melancholy reflection on the state of cinema and the world. It is not an autobiography - Godard does not recount the story of his life, but he uses the film to present himself the way a painter would in a self-portrait. Instead of presenting a retrospective of his career, Godard refers to his earlier films in the images of JLG/JLG. As in many of Godard's later films, the dialogue and voice-over are unattributed quotations from works of literature, science, and philosophy. Godard cuts and pastes these quotations into passages on art, film, and politics. JLG/JLG was shot in and around Godard's house in Lausanne along the border of France and Switzerland. The region's wintry lake and forests, so familiar to fans of Godard's work in the 90s, provide a beautiful setting for the film's episodes.

"With the insight of an executioner of reason, Godard is a master of the art of instilling within the viewer a desire to reason. There exist the rule and the exceptions; there exist culture, which is part of the rule, and art, which is an exception. And part of the rule is to desire the demise of the exception. This authority of the director is neither benevolent nor narcissistic. It is reasonable. The cinema of Godard is a cinematic language of the sort that is no longer made. And for the sake of cinema itself, it would be good for Godard to continue to make films."

Francoise Oder, PositifПродукция: Гомон/Перифериа

Световен разпространител: Гомон, 30 avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine 92200, France,
tel. 33-01-46-43-20-00,
fax 33-01-46-43-20-33

Копие: Френски културен институт, София

   

Production: Gaumont/Peripheria

International distribution: Gaumont, 30 avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine 92200, France,
tel. 33-01-46-43-20-00,
fax 33-01-46-43-20-33

Print: French Cultural Institute, Sofia


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF