ЛЕРМОНТОВ
LERMONTOV
ЛЕРМОНТОВ

реж: Николай Бурляев
сц: Николай Бурляев
оп: Олег Мартинов
муз: Борис Петров

СССР, 1986, 100 мин, цветен
dir: Nikolai Burlyayev
sc: Nikolai Burlyayev
ph: Oleg Martynov
m: Boris Petrov

USSR, 1986, 100 min, color
В ролите: Николай Бурляев, Ваня Бурляев, Вова Файбишев, Галина Беляева, Наталия Бондарчук, Борис Плотников Cast: Nikolai Burlyayev, Vanya Burlyayev, Vova Faibyshev, Galina Belyayeva, Natalya Bondarchuk, Boris Plotnikov

Филмът е замислен като полемика с тези съвременници на Лермонтов, които са оставили негативни впечатления у поета. Тези хора са му били чужди. Пред тях той не е могъл да бъде самият себе си. Към средата на 70-те ми предложиха да се снимам в ролята на Лермонтов. И оттогава така се запалих, направо се "разболях" по този удивителен човек. Последните пет години се занимавах с лермонтовската тема ежедневно и постепенно пред мен се открои възвишеният образ на поета - нежен, любящ, страдащ за човечеството.

Николай Бурляев

   

The film is conceived as a polemic with those contemporaries of Lermontov who left negative impressions on the poet. These people were foreign to him. He could not be himself before them. Toward the mid-1970s I was offered the film role of Lermontov. And since then I've been crazy about this surprising person - I've totally "gone insane" over him. I've dealt with the theme of Lermontov daily for the past five years, and gradually the poet's lofty image has been shown through me - affectionate, loving, suffering for humanity.

Nikolay BurlyayevПродукция: Мосфилм, Россия, 119858 Москва, ул. Мосфильмовская 1,
тел. 007-095-143-97-00,
факс 007-095-938-20-83

Световен разпространител: Госкино, Россия, 103877 Москва, М. Гнездиковски пер. 7,
тел. 7-095-229-10-96,
факс 007-095-229-77-31
   

Production: Mosfilm, Russia, 119858 Moscow, 1 Mosfilmovskaya Str.,
tel. 007-095-143-97-00,
fax 007-095-938-20-83

International distribution: Goskino, Russia, 103877 Moscow, 7 M. Gnezdikovski per.,
tel. 7-095-229-10-96,
fax 007-095-229-77-31


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF