ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИДИОТА
RETURN OF THE IDIOT
NAVRAT IDIOTA

реж: Саша Гедеон
сц: Саша Гедеон, вдъхновен от романа на Фьодор Достоевски "Идиот"
оп: Степан Кучера
муз: Владимир Годар

Чехия, 1999, 103 мин, цветен
dir: Sasa Gedeon
sc: Sasa Gedeon
ph: Stepan Kucera
m: Vladimir Godar

Czech Republic, 1999, 103 min, color
В ролите: Павел Лишка, Татяна Вилхелмова, Ана Гайслерова,
Иржи Лангмайер, Иржи Махачек

Награди: 6 награди "Чешки лъв" 2000 - за най-добър филм, режисура, поддържаща женска роля на Ана Гайслерова, сценарий, музика и наградата на критиката
Eвропейски филмови награди '99 - номинация за сценарий
Cast: Pavel Liska, Tatiana Vilhelmova, Anna Geislerova, Jiri Langmajer,
Jiri Machacek

Awards: "Czech Lion" 2000 - 6 awards (best film, direction, supporting actress for Anna Geislerova, screenplay, music and Critics' award)
EFA '99 - nomination for screenplay

Тази осъвременена и широко преработена адаптация на "Идиот" е историята на Франтишек - младеж, който сякаш не блести с особена интелигентност. Докато чака на гарата, той забелязва Ана - красива млада жена, която тича да хване същия влак, за който е и той. След като пристига в града, Франтишек е свидетел на раздялата на млада двойка (Олга и Емил), а по-късно същата вечер отива на танци, където отново вижда Ана. След танците тя разбира, че Франтишек няма къде да отиде, и му предлага да преспи в апартамента й. С времето тя започва да му се доверява, както и Олга и Емил, макар че той крие тайна, която може да навлече сериозни неприятности на всички.

Завръщането на идиота взема един от най-обичаните чешки модели - полуреалистично наблюдение на героите от малък град - и с гениален похват го обръща надолу с главата… Най-добре ще се насладите на филма, ако не знаете нищо за сюжета, защото част от вълшебството се дължи на разкриването му според ритъма и разказа на Гедеон. В много отношения това е история, разказана отзад-напред; започва като бял лист и постепенно придобива очертания, цвят и форма. Елиптично монтирани, началните кадри установяват тона на филма - дискретно комичен (почти като в нямото кино), не съвсем реален, а камерата запазва хладна дистанция между персонажите...

Дерек Ели, Върайъти

   

In this updated and broadly revised adaptation of Dostoyevsky's novel The Idiot, Navrat Idiota follows Frantisek, a young man whose intelligence does not appear to be overwhelming. As Frantisek waits in a train station, he spots Anna, a beautiful young woman who is running for the same train he will be taking. Arriving in town, Frantisek observes a young couple (Olga and Emil) breaking up, and later that night he attends a dance, where he sees Anna yet again. After the dance, Anna discovers that Frantisek has nowhere to go and offers to let him stay at her flat for the night. In time, Anna begins to confide in Frantisek, as do Olga and Emil, though he has a secret that could in time cause serious problems for them all.

Return of the Idiot takes a much-admired Czech staple - semi-realistic observation of characters in a small-town setting - and turns it brilliantly on its head… The film is best enjoyed with no prior knowledge of the story, as part of its magic comes from its discovering according to Gedeon's pacing and storytelling. In many respects, it is a story told backward, starting out like a blank sheet and slowly developing shape, colour and texture as it progresses. Elliptically cut, the opening scenes establish the tone of the movie - discreetly humorous (almost in a silent comedy-way), not quite real and with the camera maintaining a cool distance toward the characters.

Derek Elley, VarietyПродукция: Негатив Лтд./Чешка телевизия

Световен разпространител: Негатив Лтд., Svedska 21, 15000 Pargue 5, Czech Republic,
tel. 42-2-57-325-041,
fax 42-2-57-325-040

Копие: Чешки център, София
   

Production: Negativ Ltd./Czech TV

International distribution: Negativ Ltd., Svedska 21, 15000 Pargue 5, Czech Republic,
tel. 42-2-57-325-041,
fax 42-2-57-325-040

Print: Czech Center, Sofia


СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2001 SOFIA FILM FESTIVAL
www.cinema.bg/SFF